Detaljplaner

​Kommunen ska med en detaljplan pröva ett mark- eller vattenområdes lämplighet för bebyggelser och byggnadsverk samt reglera bebyggelsemiljön (PBL 2010:900, 4 kap). se avsnitt om detaljplan