TEGNESTUEN – SÖDERBERG & ASK

INTRO

Söderberg & Ask Arkitektkontor är ett litet kontor som funnits på Österlen sedan början av 1970-talet och sakta vuxit till fem arkitekter med bas i Skillinge. Under detta halvsekel har vi lärt känna bygden och fått arbeta med allting från kyrkor till maskinhallar.  Det har också genom åren blivit många renoveringar och privatbostäder. Bland arkitekterna har vi två certifierade kontrollansvariga samt en certifierad tillgänglighetssakkunnig.

VILKA ÄR VI?

Vi är fem arkitekter med projekt i Skåne och Köpenhamnsområdet: Björn Ask, Göran Söderberg, Lina Westergren, Anna Lareke och Martin Toyberg-Frandzen, och tillsammans har vi en bred erfarenhet av projekt av alla storlekar.

Vi har ett brett nätverk av konsulter och entreprenörer utspridda över södra Skåne.

Ett hus ska berätta om platsen och den historiska kulturen det ligger i. Husets egen historie skall framgå av lösningen.

Kvaliteter i traditionen kan ge svar på dagens problem

”I praktiken” arbete med anpassningar, anpassningar, ombyggnader, transformationer och transformationer – vilket är en återkommande typ av uppgift – över nya bostadshus till större kollektiva anläggningar och byggnader – i dem alla finns en fördjupad förståelse och kompe- tens för såväl klassisk arkitektur- och hantverkskunskap som för en radikaliserad och konstnärligt högt begåvad form- och materialmedvetenhet.

Genom det hittar Praksis och skapar sin egen autentiska arkitektoniska stil. De tar oss tillbaka till historien, genom traditionen och in i framtiden.”

Enhver tradition skal til stadighed omskrives for at kunne genfødes, og enhver nyskabelse må kende traditionen for at kunne udfordre den. Således kan tegnestuens arkitektoniske program i korthed formuleres. Dette betyder, at vi hverken søger en nostalgisk genskabelse af fortiden eller det kortlivede modelune, men derimod at skabe en langtidsholdbar arkitektur, der også virker ved andet øjekast.

Til traditionen hører også en række regionale kendemærker, der er under risiko for at forsvinde i en tid med øget globalisering. Vi mener, at et hus bør fortælle om det sted og den historiske kultur, som det er sat i, men er samtidig bevidste om, at enhver kultur stivner, hvis den ikke bli- ver konfronteret med fornyelse udefra. Det handler derfor om at finde de kvaliteter i traditio- nen, der kan give meningsfulde svar i forhold til nutidens problemstillinger.

Kun med kendskab til og respekt for en egen historie er det muligt at møde det fremmede og det nye med åbenhed. Arkitektur er samtidig en kunstart, som på grund af sin bestandighed og offentlighed er forpligtet til at vise hensyn. Den skal, når forholdene byder det, indføje sig i omgivelserne på en måde, der fremhæver de eksisterende kvaliteter og levner rum til fremti- dig tilføjelse. Dette er ikke ensbetydende med et afkald på en arkitektonisk karakter, blot at en sådan skal tilpasse sig opgavens egenart fra projekt til projekt.

Tegnestuen leverer således ikke en færdigsyet metervare, men søger i den enkelte sag at ud- vikle individuelle og stedsbundne løsninger.


Husprojektering

Husprojektering kan innebära mycket, från de enklaste skisser för ett plank till komplicerade strukturer. En arkitekt kan användas till mycket. Han eller hon har kunskaper om byggnaders funktion, materialkunskap samt det alltmer komplicerade regelverket.

Vi har projekterat/ritat många olika projekt på Österlen under de cirka fyrtio år vi varit verksam- ma här, och därtill skaffat oss ett bra nätverk av andra aktörer i byggprocessen på Österlen.

För en privatperson som vill bygga om eller nybygga en bostad kan processen börja med ett första möte för att stämma av önskemål, budget och inte minst vad eventuella detaljplaner föreskriver. Arkitekten blir ett bollplank, gärna en idéspruta och någon som med erfarenhet kan strukturera idéer och tankar.

Skisskedet kan bli kort eller långt, det är då man utforskar och vrider och vänder på projektet för att det skall bli vackert, funktionellt – och genomförbart.

Nästa steg är bygglovskedet. Plan- och Bygglagen ställer idag större krav på handlingar än tidigare, och många aspekter som kommer senare i byggprocessen bör vara lösta redan nu, t.ex tillgänglighet, energiförbrukning, säkerhet.

Därefter är det dags att bygga. Kanske vill man ha in offert från flera entreprenörer, och för att man skall få in offerter som sedan håller genom hela projektet bör man upprätta ett förfråg- ningsunderlag där projektet beskrivs ganska detaljerat.

För en mindre till- eller ombyggnad kanske det räcker med enklare handlingar som presenter- as för en rekommenderad entreprenör.

Tillsammans med en kontrollansvarig börjar nästa process, se rubriken Kontrollansvarig längre ner på sidan för mer information.

Många av våra kunder vill även rent praktiskt själva vara delaktiga i bygget. Trädgård och mark är sådana delar, men det kan också handla om att själva hitta material (golv, kakel och klinker), kanske måla själva, köpa in och skruva ihop köket.